ระบบบันทึกการใช้น้ำ รพ.ค่ายจิรประวัติ
ระบบบันทึกและออกรายงานการใช้น้ำภายในอาคาร-สถานที่ต่างๆ ภายใน รพ.ค่ายจิรประวัติ